Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
24
Понедельник
Январь 2022
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Клуб преподователей

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

Шановні колеги!

Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацевтич­ного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків) запрошує Вас при­йняти участь у Міжнародній науково-практичній Internet- конференції «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ», яка відбудеться 28-29 березня 2013 року.

Мета конференції: узагальнення досягнень та використання менеджменту й ма­ркетингу у сучасній економіці; підведення підсумків діяльності та визначення прі­оритетних напрямків подальшого розвитку фармацевтичної науки та практики, форм та мето­дів викладання дисциплін організаційно-економічного й управлінсь­кого спрямування на основі теорії менеджменту та маркетингy; розвиток співро­бі­тництва науковців України, країн СНД та закордонних держав, представни­ків ап­течних й фармацевтичних підприємств та маркетингових консалтин­гових компаній у га­лузі менеджменту та маркетингу.

До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони здоров’я та фармації, науковці, викладачі вищих фармацевтичних (медичних) навча­льних за­кладів та кафедр навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціа­лістів у га­лузі менеджменту та маркетингу, провізори, лікарі, марке­тологи та ме­неджери оп­тових, оп­тово-роздрібних та виробничих фірм, маркетингових аналі­тичних та до­слідни­цьких компаній, представництв іноземних компаній, аспіра­нти, магістранти, студенти.

Основні напрями конференції:

- сучасні фундаментальні положення менеджменту та маркетингу;

- стан і перспективи розвитку менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та фармації;

- маркетингове управління;

- соціальний менеджмент;

- інформаційні технології в управлінській діяльності фармацевтичних організа- цій;

- фармакоекономіка;

- управління ризиками та особливості галузевих ризиків;

- кадрове забезпечення виконання управлінських завдань фармацевтичних

організа­цій;

- управління трудовими ресурсами та персоналом;

- маркетингові дослідження;

- логістика;

- місце менеджменту та маркетингу у підготовці спеціалістів для

галу­зей економіки та проблеми викладання;

- практика післядипломного навчання спеціалістів з менеджменту та маркети­нгу;

- організація пошуку, розробки, дослідження, реєстрації та виробництва нових лі­карських засо­бів на основі маркетингу;

- питання імпортозаміщення лікарських препаратів з позицій менеджменту та ма­р­кетингу;

- управління раціональним використанням лікарських засобів та відповідальним са­молікуванням;

- управління якістю в системі лікарського забезпечення та фармацевтичної

допо­моги.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції буде видано збірник наукових праць.

Матеріали конференції також будуть розміщені в електронному науковому збір­нику конфере­нції за адресою: www. nfau.in.ua

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Обсяг статей 5–10, тез-доповідей – до 3 повних сторінок, надрукованих че­рез 1,5 інтер­валу з одного боку стандартного аркуша формату А-4 шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. Текстовий редактор Microsoft Word (версія 6 та вище). Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, справа – 10 мм, без нумерації сторінок.

2. Статтіпотрібно оформляти у наступній послідовності: УДК, назва статті (ве­ли­кими літерами, жирним зображенням); ініціали та прізвища авторів; повна на­зва уста­нови, з якої виходить робота, e-mail; резюме мовою оригіналу статті; вступ, основна частина, висновки та пропозиції, література, резюме англійською мовою.

3. Структура тез-доповіді наступна: назва роботи великими літерами по центру ар­куша, жирним зображенням; прізвища та ініціали авторів по центру; по­вна назва установи, e-mail, через один інтервал з абзацу друкується основний текст. Обов’язкові такі складові: у вступі коротко викласти постановку про­блеми у зага­льному вигляді та її зв'язок з науковими, освітніми чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти ос­но­вний зміст до­слідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; сфо­рму­лювати ви­сновки та визначити перспективи подальших досліджень у даному напрямку; пере­лік використаних джерел інформації.

Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних та орфографічних помилок, неузгоджень.

За достовірність результатів відповідальність несуть автори.

На окремому листі додаються відомості про авторів: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, кон­та­кт­ний телефон, e-mail.

Назва файлу повинна відповідати першому автору (Іванов П.М., doc). Якщо по­дається кілька матеріалів одного автора, то файли нумеруються арабськими циф­рами ((Іванов П.М., 1, doc).

Матеріали, оформлені відповідно до наведених вимог, просимо надсилати до 1 березня 2013 р.на e-mail:

mnushko.nfau@gmail.com або veritas_kh@ukr.net,

або за адресою: Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації

вул. Пушкінська, 53, Національний фармацевтичний університет,

м. Харків, Україна 61002

з приміткою «Матеріали до Міжнародної науково-практичної Internet- конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку менеджменту та маркетингу: питання освіти, теорії та практики».

Публікація матеріалів – безкоштовна.

З усіх питань просимо звертатися до Оргкомітету:

кафедра менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ

вул. Блюхера, 4, м. Харків, Україна

тел. (0572) – 67-91-72, e-mail: mnushko.nfau@gmail.com або veritas_kh@ukr.net

відповідальний – проф. Слободянюк Микола Миколайович;

завідувач кафедри – проф. Мнушко Зоя Миколаївна.

Вернуться к списку